"Grundkurs Programmieren in Java - (8. Auflage, 2018)"
2001-2018, Carl Hanser Verlag

Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3.7 (Version 3.0)

(c) 2001-2018 D. Ratz, D. Schulmeister-Zimolong, D. Seese, J. Wiesenberger

a) unnötig

b) unnötig

c) wegen "possible loss of precision" muß hier explizit gecastet werden

d) unnötig

e) unnötig

f) unnötig

g) unnötig

h) unnötig